Published on Mar 1, 2014, updated on Nov 2, 2019

Číslo na slovo - Prevod v PHP

Nižšie uvedená PHP class prevedie číslo na slová.

Kód bol prevzatý z anglickej verzie a implementuje všetky výnimky slovenského pravopisu. Zaujímavá štúdia pre porovnanie zložitosti jazykov - slovenčina má mnoho výnimiek a implementácia algoritmu je značne zložitejšia, než pre angličtinu.

Otestovať môžete napríklad na šekovej poukážke alebo zadajte číslo nižšie.

Pre porovnanie sa vypisuje aj prevod cez PHP rozšírenie INTL, ktoré však je ťažko v praxi použiteľné - vracia mnoho chýb. Konverziu cez INTL pozrite nižšie v metóde Number2words::convertByIntl().

Pozn: Desatinná časť sa pri PHP implementácii prevádza do hodnoty 1000, pre väčší počet desatinných miest sa číslice vymenujú - podobne ako v praxi.


/**
* Helper class for converting arbitrary float number to words in Slovak language
*/
class Number2words
{
	/**
	* Original english implementation: http://www.karlrixon.co.uk/writing/convert-numbers-to-words-with-php/
	* @param float $number
	* @param int $units
	* @param int $level
	*/
	public static function convertSk($number, $units = null, $level = -1)
	{
		++$level;
		$hyphen   = ''; // in english "-", v slovencine ziadny
		$conjunction = ' '; // in english ' and ' v slovencine nepouzivame
		$separator  = ' ';
		$negative  = 'mínus ';
		$decimal   = ' celé ';
		$dictionary = array(
			0          => 'nula',
			1          => 'jeden', // jeden milion, jedna miliarda
			2          => 'dva', // dvojtvar dve, dve - napr. 22000 - dvadsatDVA tisic, 200 = DVE sto
			3          => 'tri',
			4          => 'štyri',
			5          => 'päť',
			6          => 'šesť',
			7          => 'sedem',
			8          => 'osem',
			9          => 'deväť',
			10         => 'desať',
			11         => 'jedenásť',
			12         => 'dvanásť',
			13         => 'trinásť',
			14         => 'štrnásť',
			15         => 'pätnásť',
			16         => 'šestnásť',
			17         => 'sedemnásť',
			18         => 'osemnásť',
			19         => 'devätnásť',
			20         => 'dvadsať',
			30         => 'tridsať',
			40         => 'štyridsať',
			50         => 'päťdesiat',
			60         => 'šesťdesiat',
			70         => 'sedemdesiat',
			80         => 'osemdesiat',
			90         => 'deväťdesiat',
			100         => 'sto',
			1000        => 'tisíc',
			1000000       => 'milión',  // e6
			1000000000     => 'miliarda|miliardy|miliárd', // e9
			1000000000000    => 'bilión',  // e12
			1000000000000000  => 'biliarda|biliardy|biliárd', // e15
			1000000000000000000 => 'trilión', // e18
			// https://sk.wikipedia.org/wiki/Veľké_čísla
		);

		// fix common typo [,] instead of dot
		$number = str_replace(',', '.', $number);

		if (!is_numeric($number)) {
			return false;
		}

		if (($number >= 0 && (int) $number < 0) || (int) $number < 0 - PHP_INT_MAX) {
			// overflow
			throw new \Exception('Invalid number range - value must be between ' . PHP_INT_MAX . ' and ' . PHP_INT_MAX.'.');
		}

		if ($number < 0) {
			return $negative . self::convertSk(abs($number));
		}

		$string = $fraction = null;

		if (strpos($number, '.') !== false) {
			list($number, $fraction) = explode('.', $number);
		}

		switch (true) {
			case $number < 21:
				$dict = $dictionary[$number];
				if($units){
					if($number == 1){
						// ludia chcu "jednosto"
						$dict = ''; // nie jedentisic, jedensto
						if($level <= 1){ // first loop = 0, pridame "jedno"sto na zaciatku slova
							if($units == 100){
								$dict = 'jedno'; // jednosto
							}elseif(in_array($units, [1e3, 1e6])){
								$dict = 'jeden'; // jedentisic
							}elseif(in_array($units, [1e9, 1e15])){
								$dict = 'jedna'; // jedna miliarda
							}
						}
					}elseif($number == 2 && in_array($units, [1e3, 1e9, 1e15])){
						$dict = 'dve'; // dvetisic, nie dvatisic, dve miliardy nie dva miliardy
					}
				}
				$string = $dict;
				break;
			case $number < 100:
				$tens  = ((int) ($number / 10)) * 10;
				$units = $number % 10;
				$string = $dictionary[$tens];
				if ($units) {
					$string .= $hyphen . $dictionary[$units];
				}
				break;
			case $number < 1000:
				$hundreds = floor($number / 100);
				$remainder = $number % 100;
				if($hundreds == 1){
					// ludia chcu "jednosto"
					$dict = ''; // nie styritisic jedenstoosemdesiat, jedenstopatnast
					if(!$level){ // jednosto na zaciatku slova
						$dict = $dictionary[$hundreds]; // nie styritisic jedenstoosemdesiat, jedenstopatnast
						if($number < 200){
							$dict = 'jedno'; // jednostodvanast, nie jedensto
						}
					}
				}elseif($hundreds == 2){
					$dict = 'dve'; // dvesto, nie dvasto
				}else{
					$dict = $dictionary[$hundreds];
				}
				$string = $dict . $dictionary[100];
				if ($remainder) {
					$string .= self::convertSk($remainder, null, $level);
				}
				break;
			default:
				$baseUnit = pow(1000, floor(log($number, 1000)));
				$numBaseUnits = (int) ($number / $baseUnit);
				$remainder = $number % $baseUnit;
				// SK declination
				$append = $dictionary[$baseUnit];
				if($baseUnit > 1000){
					$bigNumSep = ' ';
					// nesklonujeme tisicky, len milion a vyssie
					if(in_array($baseUnit, [1e9, 1e15])){
						$append = explode('|', $append);
						if($numBaseUnits >= 2 && $numBaseUnits <= 4){
							$append = $append[1]; // 2, 3, 4 miliardy, biliardy
						}elseif($numBaseUnits >= 5 ){
							$append = $append[2]; // 5,6 ... 99 miliárd, biliárd
						}else{
							$append = $append[0]; // 1 miliarda, 1 biliarda
						}
					}else{
						if($numBaseUnits >= 2 && $numBaseUnits <= 4){
							$append .= 'y'; // 2, 3, 4 miliony, biliony, triliony, ..
						}elseif($numBaseUnits >= 5 ){
							$append .= 'ov'; // 5,6 ... 99 milionov
						}
					}
				}else{
					$bigNumSep = '';
				}
				$string = self::convertSk($numBaseUnits, $baseUnit, $level) . $bigNumSep . $append;
				if ($remainder) {
					$string .= $remainder < 100 ? $conjunction : $separator;
					$string .= self::convertSk($remainder, null, $level);
				}
				break;
		}

		if ('' !== trim($fraction) && is_numeric($fraction)) {
			$string .= $decimal;
			$fraction = intval($fraction);
			if($fraction < 1000){
				// up to 3 decimals - full convert
				$string .= self::convertSk($fraction);
			}else{
				// 3+ decimals - spell out single digits
				$words = [];
				foreach (str_split((string) $fraction) as $number) {
					$words[] = $dictionary[$number];
				}
				$string .= implode(' ', $words);
			}
		}

		return $string;
	}

	/**
	* Convert number ot words by using intl / ICU formatting
	* At least up to ICU 57.1 - slovak implementation is buggy - try e.g. 12456.78 - grammar typos "dvaásť tisíc .."
	* @param float|integer $num
	* @param string $langCode EN|DE|SK ... case insensitive
	*/
	public static function convertByIntl($num, $langCode = 'en')
	{
		if(extension_loaded('intl')){
			$formatter = new \NumberFormatter($langCode, NumberFormatter::SPELLOUT);
			return $formatter->format($num);
		}
	}
}

Got a question?

Synet.sk

Professional development of web applications and custom solutions. Consultancy services.

Demo

Contact


https://synet.sk